Traductor

divendres, 27 de gener del 2012

PLANTEJAMENTS DIDÀCTICS EN RELACIÓ AMB EL DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT FÍSIC DELS SUBJECTES AMB NEE


El coneixement general de les característiques bàsiques que condicionen el desenvolupament evolutiu a través de les diferents edats per part del mestre, ha de ser l'element que l’orienti en la seva tasca educativa. Ja sigui en el moment de dissenyar propostes didàctiques, com al  plantejar Adaptacions Curriculars Individualitzades.
Com a objectius hauran de ser aquells que permetin satisfer les necessitats de moviment dels nostres alumnes, i en especial d'aquells amb dèficits, proporcionant-los una major qualitat de vida, així com elements de relació social i de comunicació, que contribueixin a una millora en el seu desenvolupament personal i social.

Cal fer saber que la contraindicació absoluta per a la pràctica de l'activitat física és rara, obeint aquesta generalment a malalties greus, cròniques i / o evolutives.

En el cas dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials dir que  tan important és conèixer la seva competència curricular, o allò que és capaç de fer respecte a les diferents àrees del currículum, com conèixer el seu desenvolupament.

Moltes vegades, per a nosaltres mestres d'Educació Física, la informació basada en el currículum dels nostres alumnes amb  NEE no ens aporta dades especialment significatives. Però si ens les dóna el coneixement dels aspectes següents: Biològics, cognitius, motors i psicomotors, Lingüístics, de relació i interacció social i els aspectes afectiu-emocionals.
Resum d’un fragment  del llibre de SALVADOR TORO BUENO Y JUAN A. ZARCO RESA “Educación Física para niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales”. Ed. Aljibe